Έμαθα πως…

I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.

Έχω μάθει πως οι άνθρωποι θα ξεχάσουν αυτά που είπες, οι άνθρωποι θα ξεχάσουν αυτά που έκανες, αλλά οι άνθρωποι δεν θα ξεχάσουν ποτέ πως τους έκανες να νιώσουν.

Maya Angelou